Právní rozbory a poradna ČOS

Právní rozbory poskytuje:

- ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. JAN MACH
- Vodičkova 33, 110 00 Praha 1
- Telefon 224 210 500
- E-mail: mach.jan@email.cz; jan.mach@ktlegal.cz www.judr-jan-mach.cz 


 • ČERVEN 2018
 • Vyhláška č. 117/2018 Sb. stanoví nově zkušební řád aprobační zkoušky. Vyhláška je ke stažení zde (.pdf)
 • Vyhláška č. 118/2018 Sb. na ni navazuje a ruší ustanovení o aprobační zkoušce ve vyhlášce o atestační zkoušce. Zkouška z českého jazyka však v této vyhlášce nadále zůstává.Text obou vyhlášek zasílám v příloze. Vyhláška je ke stažení zde (.pdf).
 • Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů k nařízení (EU) 2016/679
  V přílohách zasílám některá vydaná stanoviska. Nad jejich rámec uvádím, že pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů doporučují preferovat zpracování osobních údajů v rámci plnění zákonné povinnosti (například povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, mít písemnou pracovní smlouvu s identifikací zaměstnance, evidovat pracovní úrazy, apod.), případně v rámci ochrany vlastních práv správce (například evidence osob vůči kterým mám pohledávky a toho jak jsou hrazeny) a pouze nelze-li zpracování osobních údajů zdůvodnit zákonnou povinností nebo ochranou vlastních práv, vyžadovat souhlas subjektu údajů (fyzické osoby, jejíž údaje zpracovávám nikoli ze zákonné povinnosti nebo pro ochranu vlastních práv). Subjekt údajů může kdykoli svůj souhlas odvolat, což je nutno respektovat.

  • Přístup Úřadu k pokutování - ke stažení zde (.pdf)
  • Musí dát zaměstnanec souhlas zaměstnavateli ke zpracování svých osobních údajů? - ke stažení zde (.pdf)
  • Může poskytovatel služby opakovaně žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud subjekt údajů svůj nesouhlas již dříve sdělil? - ke stažení zde (.pdf)
  • Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost - ke stažení zde (.pdf)
 • Žádosti zdravotních pojišťoven o informaci o zpětných bonusech. Někteří poskytovatelé zdravotních služeb byli požádáni některými zdravotními pojišťovnami o informaci, zda uzavřeli s některými firmami dohodu o poskytnutí tzv. zpětných bonusů, případně s kým a v jakém rozsahu. Žádost neodůvodnily žádnými zákonnými důvody. Podle našeho názoru není poskytnutí této informace povinností poskytovatele zdravotních služeb, jde o obchodní vztahy, které mohou být předmětem obchodního tajemství.
   
 • Příprava rámcových smluv. Většina poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb, zejména segment specializované mimoústavní ambulantní péče v rámci dohodovacího řízení o nových rámcových smlouvách odmítá poměrně rozsáhlé změny navržené zdravotními pojišťovnami. Při prvním jednání ministr zdravotnictví jasně prohlásil, že současné rámcové smlouvy se mají měnit, jen pokud jde o terminologii, která se změnila zejména po vydání nového občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách. Proti tomuto vodítku pro nové rámcové smlouvy nevznesl žádný ze zástupců zdravotních pojišťoven žádnou námitku. Zástupci ambulantních poskytovatelů tedy odmítají nový text předložený zdravotními pojišťovnami a předložili vlastní návrh nové rámcové smlouvy pouze s vyznačením terminologických změn vycházejících ze změny právních předpisů. Ke stažení zde (.pdf).

 • KVĚTEN 2018 - K implementaci GDPR – nařízení (EU) 2016/679 - V příloze zasílám doplnění některých informací k implementaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, které pochází od vedoucích pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jakékoli sankce připadají v úvahu až po nabytí účinnosti tzv. adaptačního zákona Parlamentem ČR, nejdříve v září 2018. Úřad pro ochranu osobních údajů bude před sankcemi preferovat nápravná opatření. Implementace GDPR ve zdravotnictví bude také na programu právního semináře České lékařské komory v Praze dne 7. června 2018, na který se lze přihlásit na emailové adrese seminar@clkcr.cz. Příloha je ke stažení zde (.pdf)
 • Nález Ústavního soudu o "obrácení důkazního břemene" při ztrátě zdravotnické dokumentace nebo při nedostatcích ve zdravotnické dokumentaci - V nedávném nálezu, který přikládám, zaujal Ústavní soud některá závazná stanoviska k otázce důkazního břemene při sporech mezi poskytovateli zdravotních služeb a pacienty. Označuje v něm žalobce – pacienta za tzv. "slabší stranu sporu" proto v případech nedostatků ve zdravotnické dokumentaci nebo její ztrátě, má být důkazní břemeno o správnosti postupu, případně neexistenci příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem a úmrtím nebo újmou na zdraví na žalovaném poskytovateli zdravotních služeb, nikoli na žalobci – pacientovi.  álezÚstavního soudu k dispozici zde (.pdf).
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/2018 Sb. - V příloze přikládám rovněž novou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 77/2018 Sb. o náležitostech a vzorech některých dokladů o vzdělání a kvalifikaci zdravotnických pracovníků. Ke stažení zde (.pdf).
 • Práce cizinců z nečlenských států EU bez aprobační zkoušky s povolením Ministerstva zdravotnictví v českém zdravotnickém zařízení – podmínky. V příloze zasílám text § 36 zákona č. 95/2004 Sb. s červeně vyznačenými pasážemi, které se vztahují k této problematice (ke stažení zde) a odpovědi na otázky zadané vedením jedné nemocnice. Ke stažení zde (.pdf).

 • GDPR - Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
 •  Informace k implementaci GDPR - k dispozici zde (.pdf)
 • Vzory některých dokumentů, které se týkají GDPR:

1. Záznamy o činnostech zpracování vymezení rizik (.doc)

2. Informace pro pacienty o zpracování os. údajů (.doc)

3. Školení zaměstnanců o opatřeních při zpracování osobních údajů (.doc)

3.1 Poučení o povinné mlčenlivosti a ochraně osobních údajů (.doc)

4. Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů (.doc)

5. Dodatek ke smlouvě s IT firmou (.doc)

5.1 Smlouva o zpracování osobních údajů (.doc)

6. Souhlas pacienta - sdělování informací (.doc)


 • DUBEN 2018 - Dne 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR - viz výše). 
 • Vyšla vyhláška č. 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování. Týká se přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami. Jde o prováděcí předpis k ustanovení § 21f písmeno d) zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo návrh pravidel pro tzv. zpětné bonusy. Zatím jde o pracovní materiál, který bude ještě dotvářen, ale je z něho zcela zřejmé, že pokusy kriminalizovat činnost, kterou se manažeři poskytovatelů zdravotních služeb snažili pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, jak byli povinni, není na místě. Do budoucna však v tomto směru bude třeba respektovat jistá pravidla, která Ministerstvo zdravotnictví doporučí (nebudou mít závaznou povahu, ale lze doporučit jejich respektování). 
 • V současné době často některé "alternativní rodičky" předkládají své tzv. porodní plány formou dříve vysloveného přání dle § 36 zákona č. 372/2011 Sb. Tento institut však lze uplatnit jen tehdy, neumožňuje-li zdravotní stav pacientce vyslovit platný souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo Metodické doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb pro používání omezovacích prostředků.

 • BŘEZEN 2018 - V tomto měsíci byla přijata novela zákona o léčivech, provedená zákonem č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech. Novela obsahuje mimo jiné ustanovení o tom, že část zákona týkající se sankcí v souvislosti se zavedením elektronických receptů nabude účinnosti až dnem 1. ledna 2019. Ke stažení zde (.pdf)
 •  Dále byla přijata vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ke stažená zde (.pdf)
 •  Dne 12. dubna 2018 se v Praze koná seminář s vedoucí pracovnicí Úřadu pro ochranu osobních údajů k implementaci GDPR ve zdravotnictví. Celý text zde (.pdf).

 • ÚNOR 2018 - GDPR. Několik informací k implementaci GDPR na podmínky zdravotnictví, vztahujících se zejména k ambulantním praxím je ke stažení zde (.pdf).
 • Právní kancelář ČLK iniciovala schůzku se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), neboť ÚOOÚ bude hrát zásadní roli v kontrole dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Podnětná schůzka přinesla řadu informací, které jsou k dispozici zde (.pdf)
 • Právní výklad vyhlášky č. 98/2012 Sb. týkající se zásad uchovávání zdravotnické dokumentace v ortodoncii zde (.pdf).

 • Nařízení vlády č. 30/2018 o Seznamu návykových látek pro potřeby trestního zákoníku (.pdf). Znění pak ke stažení zde (.pdf).
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. ledna 2018. V příloze Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. ledna 2018 o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců ve věku nad 65 let. Sdělení je zveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 • Doporučený postup interních předoperačních vyšetření. V příloze zasílám Doporučený postup interních předoperačních vyšetření před elektivními operačními výkony zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 1/2018. Nejde o závazný, ale doporučující dokument. Při dodržení však nelze poskytovatele zdravotní služby obvinit z chybného odborného postupu. (.pdf)

 • PROSINEC 2017 - V měsíci prosinci 2017 byly vydány některé nové právní předpisy, případně novelizace některých stávajících právních předpisů:
 • Vyhláška č. 415/2017 Sb. k některým výjimkám u předepisování léků e-recepty. (.pdf zde)
   
 • Novela vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků provedená vyhláškou č. 391/2017 Sb. Ke stažení je jak text novely (.pdf ke stažení zde), tak text úplné vyhlášky po zapracování novely (ke stažení .pdf zde). Poměrně nově jsou stanoveny kompetence všeobecné sestry v § 4 (zejména pečovat o zavedené močové katetry – nikoli je zavádět či rozhodovat o jejich zavedení, od 3 let věku zavádět periferní žilní katetry, samostatné ošetřování akutních a operačních ran a odstraňování stehů, podíl na rehabilitační činnosti), zcela nově jsou stanoveny kompetence nové profese praktické sestry (§ 4a), některé nové kompetence dětských sester (§ 4b a § 57), některé nové kompetence zdravotnického záchranáře (§ 17 odstavec 3), zcela nové kompetence logopeda ve zdravotnictví (§ 23a), nové kompetence sanitáře (§ 43) a nové kompetence klinického adiktologa (§ 163a). Je doporučeno prokazatelným způsobem seznámit s touto vyhláškou všechny nelékařské zdravotnické pracovníky.
 • Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně-lékařských službách, zejména upřesnění spolupráce s registrujícím všeobecným praktickým lékařem a postup v případě, že posuzovaný zaměstnanec nemá svého registrujícího všeobecného praktického lékaře a ustanovení ve kterých případech je povinností provést i výstupní prohlídku zaměstnance při ukončení pracovního poměru. Ke stažení je zde (.pdf) text novely a zde (.pdf) úplný text vyhlášky č. 79/2013 Sb. po zapracování této novely.  

 • LISTOPAD 2017 - V současné době nelze již legislativní cestou zastavit povinnost elektronické preskripce. Stále nebyla vydána vyhláška, která stanoví výjimky. Je tedy třeba počítat s tím, že z legislativního hlediska se od 1. ledna 2018 stane elektronická preskripce právní povinností s výjimkami, které stanoví připravovaná vyhláška. Podle příslibu ředitele SÚKL na sjezdu ČLK by nedodržení povinnosti elektronické preskripce v prvních měsících po nabytí účinnosti zákona nemělo být provázeno sankcemi.
 • Nařízením vlády č. 376/2017 Sb. byly stanoveny výjimky z elektronické evidence tržeb. Nelze vyloučit další výjimky případnou novelou tohoto nařízení. Kromě toho o možném zrušení zákona nebo některých jeho částí jedná nyní plénum Ústavního soudu. Nařízení vlády je v příloze (.pdf).
 • Byla vydána vyhláška č. 372/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb. Evidenci osob nesouhlasících s odběrem orgánů a tkání povede nadále ÚZIS, nikoli Národní registr osob odmítajících posmrtný odběr orgánů a tkání. Mezi orgány, které lze odebírat je nově zařazena též děloha.
 • V příloze zasílám informaci o stavu zavedení GDPR ve zdravotnictví. Je připravována Metodika, kterou vydá ÚZIS ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Do jejího vydání nemá smysl činit v tomto směru jakákoli opatření. Text informace ke stažení zde (.pdf)

 • ZÁŘÍ 2017 - Zákonem č. 290/2017 Sb. je s účinností od 1. ledna 2018 novelizován zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a v té souvislosti i zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Znění zákona a úprav k dispozici zde (.pdf)
 • Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. se s účinností od 1. ledna 2018 mění nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy č. 567/2006 Sb. Nařízení 286 kdispozici zde (.pdf), nařízení 290 k dispozici zde (.pdf).
 • K problematice aplikace nového nařízení EU k ochraně osobních údajů – GDPR bude uspořádán seminář zaměřený na specifiku této problematiky ve zdravotnictví v IPVZ, podobné semináře za účasti odpovědných pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů již také v IPVZ proběhly. V této souvislosti nabízí soukromé firmy za často nepřiměřenou úhradu poskytovatelům zdravotních služeb "aplikaci nařízení EU na klíč" a obecně zaměřené semináře. Předběžně lze předpokládat, že aplikace uvedeného nařízení v nemocnicích a ambulancích nebude zdaleka tak náročná jak se uměle prezentuje a je vhodnější zúčastnit se seminářů zaměřených na tuto problematiku ve zdravotnictví, než obecně zaměřených seminářů na toto téma. V rámci informací pro klienty se budu této problematice před účinností nařízení (květen 2018) věnovat včetně potřebných doporučení.

 • SRPEN 2017 - Ministerstvo zdravotnictví vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 244/2017 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 306/2012 Sb. o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Text vyhlášky je ke stažení zde (.pdf).
 • Ministerstvo zdravotnictví na dotaz jedné z klientských organizací zaslalo stanovisko k otázce, kdo bude nadále organizovat a kontrolovat celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků po zrušení dosavadního kreditního systému. Text stanoviska je ke stažení zde (.pdf).
 • K elektronické evidenci tržeb. Elektronickou evidenci nemusí zavádět pouze poskytovatel, který nepřijímá žádné finanční prostředky v hotovosti. Možnost nezavádět elektronickou evidenci tržeb při ročním příjmu těchto tržeb pod 300 000 Kč je dána jen tzv. veřejně prospěšným subjektům, mezi které z málo pochopitelných důvodů nejsou zařazeni poskytovatelé zdravotních služeb.
 • Celý text srpnových zpráv je ke stažení zde (.pdf).

 • ČERVEN 2017 - V tomto měsíci byla schválena významná novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.  Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET) se bude týkat povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a všech dalších právnických a fyzických osob přijímajících tržby nad 300 000 Kč ročně v hotovosti od 1. března 2017. 
 • Elektronická preskripce má být povinně zavedena od 1. ledna 2018, nedojde-li ještě ke změně. Připravovaná prováděcí vyhláška má údajně obsahovat ustanovení, která stanoví výjimky z elektronické preskripce včetně možnosti nadále používat klasické recepty (například pro lékaře-důchodce a další, kteří nevykonávají povolání, a jejich odbornost garantuje komora). Elektronické neschopenky mají být naopak podle výsledku jednání komory a MPSV zatím nepovinné a má být na úvaze každého poskytovatele, zda využije této možnosti či nikoli. Celý text je k dispozici zde (.pdf)
 • Nález Ústavního soudu k postupu zdravotníků v situaci, kdy svéprávný pacient odmítá potřebnou i život zachraňující péči sp. zn. I. ÚS 2078/16 potvrzuje, že ani při ohrožení života nesmí být pacientovi proti jeho vůli poskytnuta zdravotní péče, kterou odmítá a právo na svobodné rozhodnutí má přednost před ochranou jeho života. Více inrofmací zde (.pdf)

 • DUBEN 2017 - Dne 31. května 2017 nabyde účinnosti zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento zákon přináší některé změny, povinnosti i možné sankce vůči poskytovatelům zdravotních služeb, které jsou k dispozici zde (.pdf)
 • Odpověď na dotazy týkající se aplikace § 21i novely zákona č. 95/2004 provedené zákonem č. 67/2017 Sb. Sb. funkční kurzy a otázka povinnosti je absolvovat:
  Podle uvedeného ustanovení se absolvováním funkčního kurzu prohlubují znalosti a dovednosti lékaře. Zákon však nestanoví, že by lékař, který funkční kurz neabsolvoval, nesměl příslušný výkon provádět, nebo že absolvování funkčního kurzu je podmínkou pro úhradu příslušného výkonu z veřejného zdravotního pojištění.

 • BŘEZEN 2017 - Dne 1. července 2017 nabyde účinnosti novela zákona č. 95/2004 Sb. provedená zákonem č. 67/2017. Doporučuji věnovat pozornost zejména ustanovením § 2, § 4, § 5, § 5a, § 6, § 9, § 14a, § 20, § 21i a článkům 1 a 2 přechodných ustanovení. Je zaveden nový právní termín "odborný dozor" týkající se lékařů, kteří absolvovali lékařskou fakultu a dosud neabsolvovali ani základní kmen ukončený nově zkouškou. V rámci odborného dozoru se vyžaduje přítomnost atestovaného dozorujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení a jeho fyzickou dosažitelnost pro dozorovaného do 15 minut. V rámci odborného dohledu, který se týká lékařů, kteří jsou absolventy základního kmene, ale nemají dosud atestaci a specializovanou způsobilost, se vyžaduje nepřetržitá telefonická dostupnost a fyzická dosažitelnost do 30 minut (dohlížející lékař tedy nemusí být na pracovišti, je-li komunikačně dostupný a schopný dostavit se do 30 minut). Jaké činnosti může vykonávat lékař bez základního kmene a jaké lékař se základním kmenem má stanovit prováděcí předpis, ale dozorující, resp. dohlížející lékař může stanovit další činnosti, které příslušný lékař může sám vykonávat. Do doby, než bude prováděcí předpis vydán, ale i poté, lze doporučit, aby každý neatestovaný lékař měl písemně stanoveno, jaké činnosti může vykonávat sám, kdy má postup konsultovat s dohlížejícím nebo dozorujícím lékařem a kdy má dohlížejícího či dozorujícího lékaře vždy přivolat. Písemným vymezením těchto podmínek a jejich předání proti podpisu neatestovanému lékaři prokáže kdykoli poskytovatel, že splnil zákonnou povinnost. První studium základního oboru je považováno za zvyšování kvalifikace, studia dalších základních oborů a nástavbových oborů se považují za prohlubování kvalifikace. To má své důsledky v oblasti pracovně-právní (kvalifikační dohody). Pokud atestovaný lékař přeruší v posledních sedmi létech výkon povolání na dobu více než šest let, je povinen se doškolit v rozsahu 60 pracovních dnů pod dohledem atestovaného lékaře – doškolení se neprovádí u nástavbových, ale jen u základních oborů.
  Pokud jde o akreditovaná zařízení pro postgraduální vzdělávání, žádost o prodloužení akreditace je třeba podat nejméně 120 dnů před ukončením platnosti akreditace. Akreditované zařízení poskytující lůžkovou péči musí jmenovat pro každý akreditovaný obor garanta oboru, kterým má být lékař vykonávající vedoucí funkci s minimálně pětiletou praxí po získání specializované způsobilosti (atestace v základním oboru), nebo minimálně dvouletou praxí po získání zvláštní specializované způsobilosti (atestace v nástavbovém oboru). Každý lékař školící se v akreditovaném zařízení musí mít přiděleného školitele. Školitel může vykonávat odborný dozor nejvýše nad dvěma lékaři, odborný dohled nejvýše nad třemi lékaři.
  Odborná a specializovaná způsobilost dosažená podle dosavadních předpisů zůstává nedotčena. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání ke dni účinnosti novely jej dokončí podle právního stavu před novelou. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. Celý text novely je ke stažení zde (.pdf).
 • Dne 1, dubna 2017 nabyde účinnosti novela zákona o léčivech přijatá zákonem č. 66/2017 Sb. Pokud jde o poskytovatele zdravotních služeb, týká se zejména některých nových pravidel při klinickém hodnocení léků - § 52, 53b, 53c, 54, 58. Stanoví pravidla v případě klinického hodnocení u nezletilých, omezeně svéprávných a vězňů. Stanoví nová pravidla pro etické komise i zkoušející. Rovněž stanoví plnou odpovědnost zadavatele za újmu vzniklou subjektu hodnocení léků (pacientovi, který se podrobil klinickému hodnocení léků). Novela je ke stažení zde (.pdf).
   

 • ÚNOR 2017 - V současné době již prošly legislativním procesem jednak nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jednak rozsáhlá novela zákona č. 95/2004 Sb. o získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Více informací zde (.pdf)
 • Některé firmy se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a prevenci rizik nabízí za úhradu školení zaměstnanců v BOZP s tím, že nebude-li školení provedeno akreditovanou firmou, jde o správní delikt s možnou sankcí. Jde opět částečně o záměrnou dezinformaci – podle § 9 odstavce 3 písmene a) zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajistit úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Každý zdravotník nepochybně takové znalosti má. Více informací zde (.pdf).


 • LEDEN 2017 - Ve Sbírce zákonů pod č. 7/2017 bylo publikováno oznámení o vydání Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017 č. 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři a specifických zdravotních výkonů. Více informací je ke stažení zde (.pdf). Tato regulace se týká pouze zdravotních služeb výslovně uvedených v tomto cenovém předpisu. Celý cenový předpis je k dispozici zde (.pdf). Vzorovou cenovou kalkulaci je pak možno stáhnout zde (.pdf).
 • V posledním období jsou někdy některé nemocnice dotazovány emailem, zda lze realizovat v jejich porodnici tzv. ambulantní porod. Více informací je ke stažení zde (.pdf)

 • PROSINEC 2016 - V prosinci 2016 byly přijaty novely nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Dále byla přijata nová vyhláška o cestovních náhradách. 
 • Zákonem č. 460/2016 byl novelizován nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. Přesně tři roky po vzniku rozporné právní úpravy mezi zákonem o zdravotních službách a novým občanským zákoníkem byla konečně vypuštěna z nového občanského zákoníku ustanovení týkajících se práva odmítnout pitvu. Pitvy se nadále budou řídit pouze zákonem o zdravotních službách a v případech stanovených tímto zákonem budou prováděny. Dále je výslovně stanoveno, že nabytí podílu v obchodní společnosti nezakládá účast manžela nabyvatele v této společnosti, s výjimkou bytových družstev. Bylo obnoveno předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Byl zrušen zákaz započtení pohledávky zaměstnavatele proti platu či mzdě zaměstnance. Jistota (kauce) při nájmu bytu může nově činit pouze trojnásobek nájemného. Byl změněn režim nájmu bytu v případě úmrtí nájemce ohledně osob, které s ním v bytě žily. Byla posunuta tříletá hranice pro posuzování míry omezení svéprávnosti u osob dříve nezpůsobilých nebo omezeně způsobilých k právním úkonům ze tří na pět let. Spolky a společenství vlastníků nově nejsou povinny uvést označení právní formy (např. z.s.) ve svém názvu. Zaniká předkupní právo majitele stavby k pozemku a majitele pozemku ke stavbě. Ke stažení zde (.pdf).
 • Zákonem č. 458/2016 Sb. byl novelizován zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Novela se týká pouze dozorčích rad akciových společností, které mají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada, třetinu volí zaměstnanci – právo volit mají pouze zaměstnanci v pracovním poměru k dané akciové společnosti. Člen dozorčí rady může být zaměstnanci z funkce odvolán. Akciové společnosti s více než 500 členy jsou povinny uvést své stanovy do souladu s touto novelou zákona do dvou let od její účinnosti. Ke stažení zde (.pdf).
 • Vyhláška č. 440/2016 Sb. stanoví nově náhrady za použití vozidel a stravného na služebních cestách. Ke stažení zde (.pdf) 

 • LISTOPAD 2016 - Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška č. 116/2012 Sb. Detailní informace ke stažení zde (.pdf). Plné znění vyhlášky je ke stažení zde (.pdf).

 • LISTOPAD 2016 - Byla vydána úhradová vyhláška na rok 2017 – vyhláška č. 348/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. od 1. ledna 2017, kterým se mění minimální mzda a stanoví nové tarify nejnižší úrovně zaručené mzdy (změna nařízení č. 567/2016 Sb.). Detailní informace ke stažení zde (.pdf). Samotná úhradová vyhláška je v plném znění ke stažení zde (.pdf).

 • SRPEN 2016Malá novela zákona o specifických zdravotních službách.  Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • ČERVEN 2016 - nabývá účinnosti novela zákona o zbraních č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb. V této souvislosti pro připomenutí zasílám i informaci o povinnosti lékaře, který zjistí, že pacient není schopen ze zdravotních důvodů řídit motorová vozidla a je mu známo, že je držitelem řidičského průkazu Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • ČERVEN 2016 - V souvislosti s možným narušením poskytování zdravotních služeb v případě předem neohlášených kontrol u poskytovatelů zdravotních služeb (zejména SÚKL, cenové orgány, finanční úřady, zdravotní pojišťovny, apod.) je třeba upozornit na ustanovení § 45 odstavec 3 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění,podle kterého vstupem osob pověřených kontrolou nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb.  Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • KVĚTEN 2016 - Dne 1. července 2016 nabyde účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách provedená zákonem č. 147/2016 Sb. Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • DUBEN 2016 - Informace o kontrolách SÚKL a nových dodatcích smluv se ZP.  Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • DUBEN 2016 - Věcné usměrnění cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění: Podle zákona o cenách a cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 1/2016/DZP musí poskytovatel zdravotních služeb při stanovení cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění dodržet pravidla stanovená tímto cenovým předpisem. Základem je mít vlastní kalkulaci tvorby ceny zdravotní služby vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. U řady poskytovatelů zdravotních služeb proběhla kontrola cenových orgánů, a pokud tito poskytovatelé neměli zpracovánu kalkulaci tvorby cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění, byli pokutováni.  Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • DUBEN 2016 - Přehled trestných činů podléhajících oznamovací povinnosti a povinnosti překazit trestný čin bez ohledu na povinnou mlčenlivost zdravotnického pracovníka  Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • ÚNOR 2016 - Různé informace týkající se
  • Úhrada za účast otce u porodu
  • Neodkladná zdravotní péče nezletilým a omezeně svéprávným
  • Nálezy Ústavního soudu k postupu lege artis

Detailní informace ke stažení zde (.pdf)


 • LEDEN 2016 - V posledním Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, která obsahuje vybraná poučná rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, byl publikován historicky patrně první judikát senátu Nejvyššího soudu ČR, který řeší náhrady škody a nemajetkové újmy na zdraví k obsahu informovaného souhlasu a možným důsledkům nedostatečného informovaného souhlasu. Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • ZÁŘÍ 2015 - Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. provedená nařízením vlády č. 233/2015 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.  Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

 • SRPEN 2015 - V měsíci srpnu 2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších souvisejících zákonů, která nabyde účinnosti dnem 1. září 2015. Jde o zákon č. 200/2015 Sb. Detailní informace ke stažení zde (.pdf)

© Česká ortodontická společnost 2018