Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X

PŘIHLÁŠENÍ

O LÉČBĚ

Granty České ortodontické společnosti v roce 2022 pro lékaře v předatestační přípravě

Granty ČOS jsou vypisovány pro členy ČOS – zubní lékaře zařazené do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie k podpoře účasti především na zahraničních, případně také na domácích kongresech a na zahraničních odborných stážích. Grant je paušální částka sloužící pouze k částečnému pokrytí nákladů, tj. předpokládá se finanční spoluúčast žadatele. Jednoho žadatele lze podpořit pouze jedním grantem v roce.

Podmínky a termíny pro podání grantů:

Termín pro podání grantu je do jednoho měsíce po akci, na kterou žadatel žádá o grant. Grantová komise ČOS poté grant projedná a sdělí žadateli výsledek jednání, tzn. přidělení nebo nepřidělení grantu.

Výše poskytnutého grantu bude stanovena na základě směrnice pro udílení grantové podpory vědeckého sekretariátu a grantového výboru ČOS. Směrnice pro výpočet je uvedena na stránkách ČOS.

 


1. Podpora aktivní účasti na vzdělávacích akcích v r. 2022

Výbor ČOS udělí grant pro podporu aktivní účasti na kongresu nebo sympoziu pořádaném v roce 2022 za následujících podmínek:

Žadatel o grant:

 • je členem České ortodontické společnosti
 • je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště)
 • je prvním autorem abstraktu ústního nebo posterového sdělení příslušného kongresu (plné znění abstraktu je součástí žádosti)
 • abstrakt je přijat k prezentaci na kongresu (tato podmínka nemusí být splněna v době přihlášení grantu, je však podmínkou v době čerpání grantu)
 • na posteru či v přednášce bude uvedeno logo a název České ortodontické společnosti jakožto podporovatele autora / projektu / výzkumu
 • na posteru či v přednášce autor uvede informaci o podpoře danému příspěvku ze strany České ortodontické společnosti formou dedikace (např. uvedením věty: „Projekt/poster/přednáška byl/a podporován/a grantem České ortodontické společnosti“)
 • žadatel splní formální požadavky na přidělení grantu (žádost, doklad o účasti na vzdělávací akci, doklad o zobrazení loga a názvu ČOS)
 • žadatel zašle žádost nejpozději 30 dnů po skončení vzdělávací akce vědeckému sekretáři via e-mail vs@orthodont-cz.cz. Součástí žádosti jsou kontaktní údaje žadatele, doložení o přijetí a následné prezentaci příspěvku (sborník abstrakt, webový odkaz apod.), doklad o tom, že v příspěvku bylo zobrazeno logo a název ČOS (foto, snímek z přednášky, el. část posteru). Pokud žadatel uplatňuje koeficient Z>1, zašle také čestné prohlášení, že spadá do dané skupiny.


Odborná komise jmenovaná výborem ČOS posoudí význam vzdělávací akce a abstrakty podané k účasti na kongresu a doporučí výboru ČOS udělit grant. Finanční čerpání grantu doporučeného odbornou komisí bude realizováno pouze s dokladem o přijetí abstraktu. Výbor ČOS podpoří náklady na cestu a pobyt v celkové částce do 12500,‐ Kč na jednoho úspěšného uchazeče (dle směrnice pro udílení grantových podpor). Po návratu je účastník povinen do jednoho měsíce poskytnout výboru ČOS cestovní zprávu a publikovat poznatky z kongresu nebo sympozia v časopise Ortodoncie.

 

2. Finanční příspěvek ČOS na zahraniční stáž

Výbor ČOS udělí grant pro podporu zahraniční stáže v roce 2022 k pokrytí nákladů na dopravu a
pobyt uchazeče za následujících podmínek:

Žadatel o grant:

 • je členem České ortodontické společnosti
 • je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště)
 • uvede v žádosti specifikaci studijního pobytu (délku pobytu, název přijímací instituce)
 • uvede v žádosti plánované aktivity studijního pobytu (rámcový studijní plán)
 • uvede v žádosti cíle a očekávaný přínos studijního pobytu pro osobu žadatele a jeho klinické pracoviště
 • přiloží doporučení vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště i vedoucího ortodontického oddělení přijímací instituce

Odborná komise jmenovaná výborem ČOS posoudí přínos zahraniční stáže a doporučí výboru ČOS udělit grant. V roce 2022 může být grant na zahraniční stáž udělen max. 4 žadatelům. Výbor ČOS podpoří náklady na cestu a pobyt v celkové částce do 25 000,‐ Kč na jednoho úspěšného uchazeče. Po návratu je účastník do jednoho měsíce po ukončení stáže povinen poskytnout výboru ČOS cestovní zprávu a publikovat nabyté poznatky a zkušenosti ze zahraniční stáže v časopise Ortodoncie.

 

Adresa pro zasílání žádostí o grant

MUDr. Hana Böhmová
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,128 00 Praha 2
e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2022