Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Grant České ortodontické společnosti - podpora aktivní účasti na zahraničních či domácích vzdělávacích akcích

Výše poskytnutého grantu bude stanovena na základě směrnice pro udílení grantové podpory ČOS.  Směrnice pro výpočet je uvedena na stránkách ČOS.

Výbor ČOS udělí grant pro podporu aktivní účasti na kongresu nebo sympoziu za následujících podmínek:

 • žadatel je ortodontista, člen České ortodontické společnosti;
 • pokud je zaměstnán minimálním úvazkem 0,5 na akreditovaném pracovišti, kde jsou minimálně 3 místa pro specializační vzděláváni v ortodoncii, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením.
 • nebo je žadatel zubní lékař zařazený do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště);
 • mladí autoři do 5 let od atestace uvedou rok specializační zkoušky z ortodoncie
 • žadatel je prvním autorem ústního nebo posterového sdělení příslušného kongresu (plné znění abstraktu je součástí žádosti);
 • abstrakt je přijat k prezentaci na kongresu (tato podmínka nemusí být splněna v době přihlášení grantu, je však podmínkou v době čerpání grantu).
 • na posteru či v přednášce bude uvedeno logo a název České ortodontické společnosti, jakožto podporovatele autora / projektu / výzkumu. Autor uvede informaci o podpoře daného příspěvku ze strany České ortodontické společnosti formou dedikace (např. uvedením věty: „Projekt/poster/přednáška byl/a podporován/a grantem České ortodontické společnosti“)
 • žadatel splní formální požadavky na přidělení grantu (žádost, doklad o účasti na vzdělávací akci, doklad o zobrazení loga, názvu a podpory ČOS)
 • žadatel zašle žádost nejpozději 30 dnů po skončení vzdělávací akce vědeckému sekretáři via e-mail vs@orthodont-cz.cz. Součástí žádosti jsou kontaktní údaje žadatele a požadované doklady.
 • Po návratu je účastník povinen do jednoho měsíce poskytnout výboru ČOS cestovní zprávu a publikovat poznatky z kongresu nebo sympozia v časopise Ortodoncie.

Doložení realizace přednášky je možné:

 • sborníkem abstrakt, kde bude přednáška/poster uvedena nebo certifikátem aktivní účasti a zároveň snímkem prezentace/posteru, kde je uvedena podpora ČOS,
 • nebo fotografií autora z průběhu přednášky/před posterem, kde je viditelně uvedena  podpora ČOS a je zároveň zachyceno logo/název kongresu
 • pokud se jedná o samostatnou přednášku, je třeba doložit zveřejněnou inzercí přednášky a fotkou z konání akce s viditelnou podporou ČOS 

 

Termín pro podání žádosti o grant je doporučen při odeslání abstraktu na kongres, symposium apod.,  aby mohla být ve sdělení pravdivě deklarována podpora ČOS, která by před akcí měla být přislíbena.

Nejzazší termín podání žádosti je do 1 měsíce po dané akci.

Grantová komise ČOS poté grant projedná. Rozhodnutí o přidělení grantu oznámí grantová komise na konci kalendářního roku, dle aktuální finanční situace České ortodontické společnosti. V případě  přednášek na významných zahraničních kongresech může své rozhodnutí sdělit i dříve.

 

Adresa pro zasílání žádostí o grant:

MUDr. Hana Böhmová
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,128 00 Praha 2
e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies