Směrnice ČOS pro stanovení výše grantu pro aktivní účastníky konferencí / autory příspěvků na vzdělávacích akcích

Cílem grantu je podpora aktivní účasti lékařů na vzdělávacích akcích a s tím spojená propagace ČOS.

Grant je udělován aktivním autorům, kteří splní (mimo jiné) následující podmínky:

 • žadatel se účastní vzdělávací akce jako 1. autor příspěvku (přednáška, poster)
 • příspěvek souvisí s oborem zubního lékařství - ortodoncie
 • na posteru či v přednášce bude uvedeno čitelné logo a název České ortodontické společnosti jakožto podporovatele autora / projektu / výzkumu
 • žadatel splní formální požadavky na přidělení grantu (žádost, doklad o účasti na vzdělávací akci, doklad o zobrazení loga a názvu ČOS)
 • žadatel je členem ČOS

Výše příspěvku (∑) je počítána vzorcem:

∑=B x V x L x Z

B: Základní částka – 1000 Kč, je základ, který je možno navyšovat dalšími koeficienty

V: koeficient významnosti - o jakou vzdělávací akci a jaký příspěvek se jedná:

 • poster: 1.0
 • přednáška do 30 minut včetně: 2.0
 • přednáška nad 30 minut: 2.5


L: koeficient lokality, kde je vzdělávací akce pořádána:

 • ČR: 1
 • EU mimo ČR: 2
 • Mimo EU: 2.5

Z: koeficient zařazení žadatele:

 • autor v předatestační přípravě: 1.8
 • autor po atestaci z oboru max. před 5 lety, pracující v privátní praxi: 1.6
 • autor po atestaci z oboru max. před 5 lety, pracující na školícím pracovišti alespoň úvazkem 0,6: 2.0
 • autor pracující na úvazek alespoň 0,6 na školícím pracovišti více než 5 let po atestaci z oboru: 1.3
 • ostatní autoři:1

Příklady:

 • Autor, který pracuje v privátní praxi 3 roky po atestaci a má hodinovou přednášku v ČR, by mohl požádat o příspěvek ∑=1000 x 2.5 x 1 x 1,6 tedy 4000 Kč.
 • Minimální příspěvek je 1000 Kč ((∑=1000 x 1x1x1 - autor posteru, pracující v privátní praxi více než 5 let po atestaci, na vzdělávací akci v ČR)
 • Maximální příspěvek je 12500 Kč (∑=1000 x 2.5 x 2.5 x 2 – delší přednáška autora, pracujícího na školícím pracovišti do 5 let po atestaci, na akci pořádané např. v USA)

O udělení grantu a jeho výši rozhoduje grantová komise ČOS a rozhodnutí této komise je konečné.

K žádosti o grant je potřeba dodat mimo jiné následující:

 • identifikace žadatele, informace o akci, na níž byl příspěvek publikován (sborník abstrakt, program akce apod.)
 • doklad o účasti žadatele na vzdělávací akci (certifikát o účasti apod.)
 • doklad o zobrazení loga a názvu České ortodontické společnosti (foto, poster apod.)

Adresa pro zasílání žádostí o grant (prosíme zasílat elektronicky)

MUDr. Josef Kučera, Ph.D.
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Stomatologická klinika 1. LF a VFN
Kateřinská 32, Praha 2, 12808
Tel.:+ 420 224964565, e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

© Česká ortodontická společnost 2018