Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Programy povinných vzdělávacích aktivit 

Povinné vzdělávací kurzy jsou: 

Termíny pořádání, místo a přihlášku na tyto vzdělávací akce lze nalézt na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Všechny akce je potřeba absolvovat před atestační zkouškou a vzhledem k tomu, že některé jsou pořádány v delších časových intervalech, doporučujeme přihlásit se zavčas! 

Platnost jednotlivých kurzů je 5 let od doby absolvování.

Program kurzu Lékařská první pomoc:

Předmět Min. hodin
Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). 2
Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2
Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé plicní ventilace. 2
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické přístupy. 2
Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). 2
Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support). 1
Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.   1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.   2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.   1
Praktická výuka. 4

Program kurzy Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy:

Předmět Min. hodin
Lékařská etika (etické kodexy, etické chování zdravotníků). Práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Eutanázie aj. 3
Komunikace s problémovým pacientem. 4
Informace o základních zákonných a prováděcích předpisech ve zdravotnictví. 1
Systém všeobecného zdravotního pojištění. Vztah lékař (zdravotnické zařízení) a pojišťovny. 1
Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zařízení. 1
Základy kvality péče a bezpečí. 1
Personální řízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – daňové přiznání, evidence majetku, finanční toky). 2
Povinnosti zdravotnických pracovníků, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlčenlivost. 1,5
Právní odpovědnost ve zdravotnictví. 1
Nemocenské a důchodové pojištění. 0,5

Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí:

Předmět Min. hodin
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2
Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. 1
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1

Program kurzu Radiační ochrana:

Předmět Min. hodin
Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. 1
Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1
Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické radiologické postupy. 1
Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ ČR č. 11/03). 1
Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření – optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 1
Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti). 1
Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející osobou a osobou s přímou odpovědností. 1
Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem ozářeným v důsledku radiační nehody. 1
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies