Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti z. s.
platné od 27. prosince 1993
(změna 2. 7. 2003)
(další změna od 22. 9. 2016)
(další změna od 5. 10. 2018)


I.
Obecná ustanovení

 1. Česká ortodontická společnost z. s. (dále jen „společnost“) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující na základě dobrovolnosti lékaře, ale i ostatní občany projevující zájem o obor ortodoncie (čelistní ortopedie.).
 2. Společnost působí na území České republiky. Sídlem společnosti je město Praha 2, Slavojova 22, PSČ 128 00.
 3. Společnost je právnickou osobou, samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu v souladu s platnými zákony a předpisy. Společnost spolupracuje s Českou stomatologickou komorou a ostatními odbornými lékařskými společnostmi, včetně zahraničních.
 4. Společnost je od roku 1995 zakládajícím členem World Federation of Orthodontists (WFO) se sídlem v USA, St. Louis. Od roku 2003 je členem European Federation of Orthodontic Specialists Associations (EFOSA), která je profesní organizací ortodontických specialistů v rámci EU.

 

II.
Poslání a činnost společnosti

 1. Společnost usiluje a podporuje zvyšování teoretické i praktické úrovněortodoncie. Hájí zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace.
 2. Hlavní činností je pořádání odborných akcí pro své členy, ale i pro všechny ostatní zájemce s cílem seznámit a umožnit odbornou a vědeckou diskusi k probírané tématice. Odborné akce společnosti jsou nedílnou součástí postgraduální výchovy v oboru ortodoncie a přispívají k ní.
 3. Společnost spolupracuje a přímo se podílí na řešení odborných problémů a poskytování léčebné i preventivní péče a zdravotnickém výzkumu s Českou stomatologickou, lékařskou a lékárnickou komorou, dále s ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými orgány, zejména klinickými a výzkumnými pracovišti, zdravotními pojišťovnami.
 4. Společnost zajišťuje informovanost svých členů o rozvoji oboru ortodoncie v České republice i v zahraničí a využívá k tomu dostupné formy a prostředky, zejména vydávání časopisu v souladu s platnými zákony o tiskovinách a autorských právech.
 5. Společnost se zabývá úrovní postgraduální výchovy ortodontických specialistů, prosazuje zvyšování úrovně jejich specializační přípravy v souladu s podmínkami v Evropské Unii.

 

III.
Organizační struktura

 1. 1. Společnost vyvíjí samostatnou vědeckou a hospodářskou činnost jako právnická osoba podle platných zákonů.
 2. Společnosti může na základě odborných požadavků svých členů vytvářet užší  specializované odbornosti v sekcích. Pro činnost sekcí vydává společnost vlastní pravidla.
 3. Řídící a výkonné orgány společnosti jsou:
  • plenární schůze společnosti s volbami
  • plenární schůze
  • výbor
  • revizní komise
 4. Funkční období orgánů společnosti je čtyřleté a je zakončené v posledním roce plenární schůzí s volbami. Plenární schůze jsou nejvyšším orgánem společnosti. V mezidobí řídí činnost výbor společnosti.
 5. Výbor a revizní komise společnosti jsou voleny dvoukolovým systémem tajnými volbami. Členové orgánů společnosti musí splňovat podmínku – odborná kvalifikace v oboru ortodoncie a řádné členství ve společnosti. Volby do orgánů společnosti se uskuteční při splnění podmínky pozvání všech členů. Volby jsou platné, když pro navrženého kandidáta hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů společnosti. Členové orgánů jsou zvoleni v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů, nejdříve pro členství ve výboru, pak členství v revizní komisi. Zvolení členové výboru si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře. Revizní komise si volí předsedu. Všechny funkce v orgánech společnosti jsou čestné.
 6. Plenární schůze společnosti je nejvyšším orgánem a jen jí přísluší právo volit, rozhodovat o všech zásadních otázkách činnosti společnosti, rozhodovat o hospodářské aktivitě, stanovit výši členských příspěvků pro daný rok, vyjadřovat se a schvalovat práci orgánů společnosti. Společnost vyvíjí svou činnost na zásadách demokracie a respektování lidských práv. Plenární schůze společnosti je svolávána minimálně jedenkrát ročně.
 7. Členové orgánů společnosti jsou navrhováni z předních odborníků oboru. Změny ve složení orgánů přísluší provádět jen plenárním schůzím. Výbor tvoří předseda, místopředseda, vědecký sekretář a 2 nebo 4 nebo 6 členů. Jednání výboru je platné při nadpoloviční účasti členů. Výbor podává plenární schůzi zprávu o své činnosti a hospodaření. Výbor je svoláván předsedou, případně místopředsedou nebo vědeckým sekretářem minimálně 3x ročně. Jeho členové mají nárok na úhradu hotových výdajů (cestovné, nocležné, stravné) podle platných předpisů.
 8. Předseda výboru je statutárním zástupcem společnosti, zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem. Zajišťuje běžnou agendu a řeší neodkladné záležitosti v době mezi zasedáními výboru. Svá rozhodnutí nechá projednat a schválit na nejbližším jednání výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, popřípadě vědecký sekretář.
 9. Jménem společnosti podpisuje doklady předseda, místopředseda, vědecký sekretář.
 10. Výbor společnosti v případě vydávání časopisu jmenuje redakční radu, která odpovídá za obsahovou náplň, vydávání a expedici časopisu. Vydávání časopisu se řídí platnými zákony o tisku a autorských právech. Pro zveřejnění společnosti na internetových stránkách www: ustavuje výbor společnosti samostatnou redakční radu.
 11. Výbor na základě požadavků doporučuje ke jmenování odborníky svého oboru do orgánů a organizací v ČR.
 12. Revizní komise je tříčlenná. Její práci řídí předseda revizní komise. Komise provádí kontrolu hospodaření a dodržování stanov a usnesení. Ze své činnosti se zodpovídá plenární schůzi. Její členové se mají právo účastnit schůze výboru, nemají právo hlasování. Výbor společnosti je povinen na požádání předložit revizní komisi všechny potřebné doklady a dokumenty.

 

IV.
Členství ve společnosti

 1. Členství ve společnosti je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Mimořádné členství ve společnosti vzniká na základě plné dobrovolnosti podáním písemné přihlášky a při souhlasu se Stanovami společnosti, zaplacením ročního členského příspěvku.
 3. Řádného členství ve společnosti může dosáhnout jen specialista v oboru ortodoncie, který pracuje na území České republiky a zaplatil roční členský příspěvek.
 4. Čestné členství je udělováno za mimořádné zásluhy pro obor rozhodnutím výboru. Čestný člen je osvobozen od placení ročních příspěvků.
 5. Členství (řádné, mimořádné i čestné) není omezeno národností, rasou, státní příslušností, náboženským vyznáním nebo politickou příslušností.
 6. Členství zaniká písemným odhlášením člena nebo porušením povinností člena, zejména nezaplacením ročního členského příspěvku i po písemné výzvě do konce kalendářního roku.

 

V.
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo se zúčastnit všech akcí pořádaných společností.
 2. Člen je povinen dodržovat stanovy společnosti, hájit a prosazovat zájmy společnosti a přispívat k dobré úrovni oboru svou osobní iniciativou.
 3. Člen je povinen ve stanoveném termínu a ve schválené výši zaplatit roční členský příspěvek na konto společnosti. Čestní členové jsou od ročního příspěvku osvobozeni.
 4. Být volen do orgánů společnosti má právo řádný člen.
 5. Řádný člen má právo volit orgány společnosti a vyjadřovat se k její činnosti s právem hlasování na plenární schůzi.
 6. Mimořádní a čestní členové se zúčastňují plenárních schůzí společnosti s poradním hlasem.
 7. V ostatních právech a povinnostech se řádní, mimořádní a čestní členové společnosti nerozlišují.

 

VI.
Hospodaření společnosti

 1. Společnost spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu. Hospodaření se řídí v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů. Je vedena potřebná písemná dokumentace a evidence.
 2. Zdroje finančních prostředků jsou:
  • roční členský příspěvek schválený plenární schůzí
  • příjmy z hospodářské činnosti společnosti bez daní
  • dary a jiné finanční dotace po odvodu daní
 3. Finanční potřeby společnosti smí být použity v souladu se stanovami a platnými předpisy o hospodaření organizací. Rozpočet společnosti musí být vyrovnaný.
 4. Redakční rady připravují roční rozpočty, které jsou po schválení povinné dodržet. Členové mají nárok na úhradu nákladů služebních cest dle platných předpisů.

 

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Změny ve stanovách má oprávnění provést jen plenární schůze společnosti na základě hlasování.
 2. Tyto stanovy nabyly účinnosti schválením Usnesení plenární schůze, na plenární schůzi České ortodontické společnosti, dne 5. 10. 2018 v Českém Krumlově.

 

 

Verze schválená dne 5. 10. 2018

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies